Dashboard : ระบบบันทึกข้อมูล PLC Test สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ครู/ผู้บริหาร

16 คน

จำนวนโรงเรียน

83 โรงเรียน

จำนวนครั้งบันทึก PLC

1 ครั้ง

สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายโรงเรียน

# โรงเรียน จำนวน PLC (ครั้ง)
1 โรงเรียนบ้านวังศรี 0
2 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 0
3 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 0
4 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 1
5 โรงเรียนวัดศรีล้อม 0
6 โรงเรียนวัดจอมทอง 0
7 โรงเรียนบ้านป่าตาล 0
8 โรงเรียนบ้านไร่ 0
9 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 0
10 โรงเรียนวัดช่างคำ 0
11 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 0
12 โรงเรียนบ้านดง 0
13 โรงเรียนบ้านแสนตอ 0
14 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 0
15 โรงเรียนบ้านตองกาย 0
16 โรงเรียนวัดคีรีเขต 0
17 โรงเรียนวัดประชาเกษม 0
18 โรงเรียนบ้านฟ่อน 0
19 โรงเรียนบ้านปง 0
20 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0
21 โรงเรียนบ้านทรายมูล 0
22 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 0
23 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 0
24 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 0
25 โรงเรียนวัดนันทาราม 0
26 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 0
27 โรงเรียนวัดเทพาราม 0
28 โรงเรียนวัดพญาชมภู 0
29 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 0
30 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 0
31 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 0
32 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 0
33 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 0
34 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 0
35 โรงเรียนวัดกองทราย 0
36 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 0
37 โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 0
38 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 0
39 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 0
40 โรงเรียนวัดโรงวัว 0
41 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 0
42 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 0
43 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 0
44 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 0
45 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 0
46 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 0
47 โรงเรียนวัดอุเม็ง 0
48 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 0
49 โรงเรียนบ้านหัวริน 0
50 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 0
51 โรงเรียนวัดสามหลัง 0
52 โรงเรียนวัดท่ากาน 0
53 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 0
54 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 0
55 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 0
56 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 0
57 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0
58 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 0
59 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 0
60 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 0
61 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 0
62 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 0
63 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0
64 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0
65 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 0
66 โรงเรียนบ้านพันตน 0
67 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 0
68 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 0
69 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 0
70 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 0
71 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 0
72 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 0
73 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 0
74 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 0
75 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 0
76 โรงเรียนบ้านสามหลัง 0
77 โรงเรียนวัดดอนชื่น 0
78 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 0
79 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 0
80 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 0
81 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 0
82 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 0
83 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 0

สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายจุดเน้น

# จุดเน้น จำนวน PLC (ครั้ง)
1 ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัย 1
2 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 0
3 จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย 0
4 ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 0
5 เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0
6 จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 0
7 จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 0
8 ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา 0
9 เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 0
10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0
11 เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 0

สรุปการบันทึกข้อมูลตามกลุ่มสาระ

# กลุ่มสาระ จำนวน PLC (ครั้ง)
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 0
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 0
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0
10 ปฐมวัย 0
11 บุคลากรอื่นๆ 0
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0
13 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 0